Koło Łowieckie Nr 47 "Bekas" » Strażnik łowiecki

Koło Łowieckie Nr 47 "Bekas"
w Opolu Lubelskim

Strażnik łowiecki

image_pdf

ZAKRES CZYNNOŚCI STRAŻNIKA ŁOWIECKIEGO

Strażnik łowiecki, zgodnie z art. 36, pkt. 3 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie wchodzi w skład Straży Łowieckiej.

Do obowiązków strażnika należy:

 1. Ochrona zwierzyny i mienia dzierżawcy przed zniszczeniem i dewastacją oraz zwalczanie i zapobieganie kłusownictwu.
 2. Ujawnianie przestępstw i wykroczeń popełnionych w obwodach łowieckich.
 3. Dbanie o porządek w nadzorowanym obwodzie, ujawnianie faktów niszczenia drzewostanu, zwierzyny oraz ujawnianie faktów zanieczyszczania lasów.
 4. Informowanie Zarządu Koła o potrzebie ustawiania nowych urządzeń łowieckich lub o ich złym stanie.
 5. Zwalczanie szkodników łowieckich oraz sygnalizowanie Zarządowi o zjawiskach ujemnie wpływających na stan zwierzyny.
 6. Dokumentowanie wykonanych czynności w prowadzonym przez siebie “Dzienniczku strażnika”.
 7. Składanie miesięcznych sprawozdań Zarządowi Koła z realizacji wykonanych czynności.
 8. Wykonywanie innych poleceń i uchwał Zarządu Koła.
 9. Przy wykonywaniu zadań określonych w pkt. 1 – 5, należy współpracować z organami Policji.

Strażnik Łowiecki wykonując swoje zadania zgodnie z art. 39, pkt. 2, ppkt. 1, 2, 5, 6, 8, 11, ustawy Prawo Łowieckie ma prawo do:

 1. Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń w celu ustalenia tożsamości.
 2. Ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenie do jednostek policji.
 3. Odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia.
 4. Noszenia ręcznego miotacza gazowego.
 5. Strażnik łowiecki wykonując swoje obowiązki ma prawo do stosowania przymusu bezpośredniego (art. 39, pkt. 3 ustawy Prawo łowieckie) w postaci:

a) siły fizycznej,

b) chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotacza gazowego.

Przy wykonywaniu czynności o których mowa wyżej, Strażnik ma obowiązek nosić odznakę Strażnika oraz na żądanie okazywać legitymację służbową.

W obwodzie 200 Funkcję Strażnika pełni Pan Zbigniew Pruchniak  tel.691 378 284

W obwodzie 217 Funkcję Strażnika pełni Pan Tomasz Kołodziejczyk tel. 602 636 519

W  obwodzie 218 Funkcję Strażnika pełni Pan Stanisław Stolarczyk  tel. 81 827 45 40


QR Code Business Card
rfwbs-slide